Kadernota 2019

5 juli 2018

Hieronder onze bijdrage over de Kadernota 2019

Algemeen
Deze nota schetst wat het college de komende jaren wil bereiken en hoe ze dat gaan doen.
Helaas zien we in deze kadernota maar op een paar programma’s een summiere uitwerking van het wat en hoe en staat het vooral vol met mooie zinnen en ambtelijke taal.
Over kwaliteit van de communicatie gesproken.
Een verbetering in de communicatie is al jaren een thema en is op papier mooi uitgewerkt. Helaas heb ik dinsdag weer een telefoontje gehad van een inwoner die zeer aangedaan was over de manier waarop ze door een gemeenteambtenaar te woord is gestaan. Ik heb haar verzocht om daar schriftelijk melding van te maken. Doe er iets mee!
Ook de communicatie m.b.t. de bestemmingsplanwijziging op de Donck en de bouwplannen in Melick zijn voorbeelden van hoe het niet moet. De berichten in de krant zeggen genoeg. Nogmaals, Doe er iets mee!

Acties/activiteiten 2019
De mens centraal
Hierbij zijn we heel benieuwd HOE het college de eerste 2 punten (weerbaarheid en veerkracht van kwetsbare inwoners en toegang tot hulp en ondersteuning) wil gaan oppakken.
Verder willen we graag weten hoe groot het experimenteerbudget is dat het college beschikbaar stelt en wat de spelregels zijn.
De PvdA is teleurgesteld dat bij de acties voor 2019 de toenemende sociale ongelijkheid niet is opgenomen. Betekend dit dat er ook het komend jaar niets wordt gedaan aan verborgen armoede, de ongelijkheid in onderwijs en de stijging in het aantal huishoudens met een minimuminkomen? Er wordt alleen gesproken over een beter beeld krijgen van de situatie.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat daarbij om meer dan alleen de zorg om het milieu. Een ontwikkeling is duurzaam als ook rekening wordt gehouden met economische, menselijke en sociale aspecten. Want niet alleen natuurlijke bronnen zijn schaars, ook een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken, maatschappelijk vertrouwen, machines en infrastructuur zijn niet onbeperkt aanwezig.
Wij verzoeken het college dan ook om alle aspecten van duurzaamheid mee te nemen in het actieplan duurzaamheid.

Kadernota Grondbeleid 2016–2019
De gemeente draagt uit een groene, natuurlijke, zelfs deels goudgroene, gemeente te zijn. Toch ontwikkelen we zelf geen natuur. We varen mee op initiatieven van anderen. Dat vinden wij geen goede zaak. Wij verzoeken het college dan ook bij het opstellen van de nieuwe grondnota of in de nieuwe omgevingswet hier wel een actieve rol in te gaan spelen. Een voortrekkersrol lijkt hier op zijn plaats.

Woon, werk en leefomgeving

Ik wil allereerst stil staan bij een actuele situatie
In onze gemeente zijn statushouders gehuisvest in een 2 onder 1 kap woning. De begeleiding in de eerste weken kwam zeer moeizaam opgang. Hun directe buren hebben toen meegeholpen met hand en spandienst zoals WiFi installeren.

Helaas was de goede verstandhouding van korte duur. Er was steeds meer geluidsoverlast en de communicatie ging moeizaam aangezien het gezin de Nederlandse taal niet spreekt. Er gingen zich steeds meer instanties ermee bemoeien maar er is geen verbetering. De buren, die er reeds 30 jaar wonen hebben de woonkamer inmiddels verplaatst naar de serre en overwegen nu om te gaan verhuizen.

Als we het in deze kadernota hebben over woon en leefomgeving dan lijkt het ons verstandig om ook eens te kijken naar hoe wij als gemeente omgaan met inwoners die zich asociaal gedragen. We zien in deze situatie dat er heel veel instanties de hand boven het hoofd houden van de statushouder. Is het niet de taak van de gemeente om ook op te komen voor onze inwoners die hier al jaren wonen? Hoe gaat het college hiermee om?

Verder willen wij onder dit programma m.b.t.
– invoering van de omgevingswet in 2021 eerst een helder programmatisch plan van aanpak. Het college heeft het in deze kadernota al over besluitvorming van de omgevingsvisie en start implementatie terwijl de raad nog helemaal niet is betrokken of gehoord. Laat staan de burgers.
– Bij punt 3 en 4 willen wij het college een compliment geven. Het deelnemen aan de Euregio Rijn Maas Noord met het thema onderwijs en veiligheid en het actieplan Grensoverschrijdend leren en werken vinden wij een goed plan.
Als we goed zijn geïnformeerd dan heeft onze gemeente nu alleen stageplaatsen voor HBO leerlingen. Als dit klopt dan vinden we dat geen goede zaak. Ook MBO leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om hier stage te lopen. Met name in het MBO zijn er initiatieven rondom wederzijdse studentenuitwisseling met Duitsland, waar dan mogelijk aan deelgenomen kan worden.
– In afwachting van de uitkomst van de klimaat-stresstest willen wij alvast aangeven dat het goed is als de gemeente veel meer collectief bij huishoudens het oppervlaktewater gaat afkoppelen van het riool. Niet alle huishoudens zijn geschikt om oppervlakte water te infiltreren. Daarbij is de beloning als je huishouden wel Water Klaar is maar minimaal en omslachtig.

Experimenteren met gebiedsgerichte aanpak

Hierbij willen we bij punt 1 integrale aanpak voor Vlodrop weten of er binnenkort ook gestart wordt met het opknappen van de markt in Vlodrop.

Voor zover in eerste termijn