Beschouwing PvdA op Programmabegroting 2018-2021

26 november 2017

Hieronder staat onze bijdrage in 1e en 2e termijn over de programma begroting 2018

Algemeen
Deze raadsperiode zit er bijna op.

Tijdens de laatste Kadernota behandeling hadden veel fracties het over niet over je graf heen regeren. En waren daarmee tegen de voorgestelde OZB verhoging. De PvdA noemt dit mooi weer spelen. Het is juist over je graf heen regeren als je nu, met het oog op de verkiezingen geen OZB verhoging doorvoert en daarmee de nieuwe raad in een nog slechtere financiële positie brengt.

Om nu toch met een sluitende begroting te komen wordt er weer een flinke greep in de reserves gedaan. Om het tekort in de jeugdzorg op te lossen vinden we dit nog acceptabel. Wat we niet kunnen begrijpen is een bijdrage aan een treintje voor toeristen ‘project Geluksexpress Roerdalen’ uit een reserve.
Ook een bestemmingsreserve moet met zorg worden uitgegeven.

Krachtige dorpen
De manier waarop de wethouder de BMV2 (dorps- of gemeenschapshuizen) uitvoert is goed. We gaan ervan uit dat op het einde van deze periode dit hoofdstuk eindelijk kan worden afgesloten. Gaat dat lukken? Verder willen we graag weten wat de toekomst is voor onze jeugdhuizen.
Er is veel in beweging om alles betaalbaar te houden. Dat vergt tijd en energie van onze vrijwilligers bij de verenigingen. We willen daar nogmaals onze waardering voor uitspreken. De verenigingen en accommodaties zijn het cement van onze samenleving en bevorderen de sociale cohesie in de dorpen.

Wij maken ons zorgen over de druk op de sociale woningbouwmarkt.
Vier groepen potentiële inwoners zijn afhankelijk van deze markt, nl. de starters, de inwoners die door een echtscheiding op korte termijn een woning zoeken, de statushouders en de bewoners van de vakantieparken waar in de toekomst niet meer permanent gewoond mag worden.
Wij constateren dat de woningbouwverenigingen hier niet voldoende adequaat op inspelen.
Welke rol kan het college hierin spelen om een conflict te voorkomen?

Participatie, ondersteuning en zorg
Het baart ons grote zorgen dat er zoveel jeugd gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp. We moeten alle zeilen bijzetten om de wachtlijst weg te werken, ouders handvaten te geven bij de opvoeding van hun kind, en maatwerk leveren want niet iedere hulpvraag is hetzelfde.
Het is ook noodzakelijk ouders hulp te bieden als ze nog andere problemen hebben. Het is hierbij van groot belang dat de ouders al bij het consultatiebureau geïnformeerd worden over het bestaan van alle hulp die er geboden kan worden en waar ze hiervoor terecht kunnen.

Veilige dorpen
Wij constateren dat de oudere huurwoningen van Wonen Limburg zeer slecht beveiligd zijn tegen diefstal. Wij verzoeken de wethouder om Wonen Limburg hierop te wijzen en ervoor te zorgen dat ook deze mensen een veilig thuis hebben.

Bij de reguliere werkzaamheden staat de aanpak van hennep en drugsproblematiek. Hoe denkt het college over een proef om onder toezicht legaal wiet te telen?

Economie, natuur, toerisme en cultuur
Een punt uit de koers die het college wil voortzetten is zorgen voor verbinding tussen het buitengebied en de dorpskernen. De natuur meer toegankelijk maken voor de inwoners is daarvan een voorbeeld. De PvdA wil hierbij voorstellen om een pad aan te leggen langs de Roer. Zo maak je zichtbaar hoe mooi en bijzonder onze meanderende Roer is die door onze gemeente stroomt met zijn flora en fauna in en aan deze mooie beek.

Het burgerinitiatief Duurzaam Roerdalen vindt de PvdA een hele goede zaak. Daar waar de gemeente in onze ogen nog veel te weinig doet wordt door een groep inwoners de draad opgepakt en willen ze werken aan bewustwording, besparing en lokale opwekking van energie. Het college geeft in deze begroting aan dat het prioriteit wil geven aan het verduurzamen van woningen zowel in sociale als particuliere sector. Wij vragen ons af hoe ze dat willen doen en of daar een bedrag voor gereserveerd is. Wij stellen het college voor om in kaart te brengen hoe we onze gemeentelijke gebouwen duurzaam kunnen krijgen en welke investering hiervoor nodig is. Bij het maken van het programma voor de komende periode kunnen de fracties hier dan gebruik van maken. We gaan er namelijk vanuit dat alle fracties inzien dat we hier nu echt werk van moeten maken.

Woonomgeving
De markt in Posterholt heeft een ware metamorfose ondergaan. In de bestrating is de oude kerk weergegeven. Om dit beeld compleet te maken vind de PvdA het van belang dat het college actief op zoek gaat naar een projectontwikkelaar die het oude gemeentehuis aan de markt wil renoveren en er bijvoorbeeld appartementen in maakt. Zo blijft een stukje Posterse historie bewaard en hebben we de mogelijkheid voor starters op de woningmarkt verruimd. Voor de PvdA mag hier best een investering vanuit de gemeente voor vrijgemaakt worden gelijk aan de investering van het stukje waar nu de hofjes woningen worden gebouwd.

Er was het vorig jaar nog sprake van het bouwen van ‘One woningen’ in Vlodrop. Een prima project voor starters op de huizenmarkt. Wordt dit project nog uitgevoerd?

Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
De PvdA heeft de afgelopen jaren gepleit voor betere fietsverbindingen. Een paar verbindingen worden nu opgepakt. Oriënterende verlichting tussen St. Odiliënberg en Posterholt en tussen Vlodrop en Posterholt zijn hierin echter nog niet opgenomen. Waarom niet?

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan wordt op 2 november vastgesteld. Afhankelijk van wat de besluiten zijn tijdens die vergadering komen we er in 2e termijn op terug.

Bestuur, organisatie en dienstverlening
De PvdA wil dat de communicatie met betrekking tot het servicepunt verbeterd wordt. Het is bij onze burgers niet duidelijk of je voor kleine zaken wel nog zonder afspraak terecht kunt. Wat we niet willen is dat er inwoners voor niets naar het gemeentehuis komen.

Algemene middelen
De meerderheid in de raad heeft er tijdens de kadernota voor gekozen om niet te bezuinigen op wegen, kwaliteitsniveau te verhogen bij onkruidbestrijding en plantsoenen en de de OZB niet te verhogen. Resultaat is een tekort op de begroting van € 307.000,- bovenop het tekort van € 150.000,- door actuele ontwikkelingen. Om de begroting toch sluitend te krijgen wordt er € 85.000,- bezuinigd op onderhoud en plantsoenen en € 372.000,- uit de reserve decentralisatie sociaal domein gehaald. Dit is oneigenlijk gebruik van de bestemmingsreserve decentralisatie sociaal domein en kunnen we dan ook niet goedkeuren.
We blijven pleiten voor een eerlijke verdeling van de belastingen. De hondenbelasting is dat zeker niet. Helaas wil de meerderheid in de raad deze belasting blijven gebruiken om de algemene middelen aan te vullen.

Als laatste willen we ons zelf maar ook u een spiegel voorhouden. Hoe gaan we met elkaar om? We moeten ervoor waken dat we niet worden meegesleurd in de manier hoe we met elkaar omgaan en de verruwing van onze maatschappij.

Tot zover in 1e termijn.

2e termijn Programmabegroting 2018-2021

We vinden het jammer dat het college niet alle vragen uit onze eerste termijn heeft beantwoord. Dat betreuren we aangezien dat nu extra tijd vraagt. Daarnaast komen we terug op de punten uit onze eerste termijn waarbij we het niet eens zijn met de beantwoording van het college en waar we de overige raadsfracties vragen hoe zij hierover denken.

Krachtige dorpen

Is er bij de preventieve maatregelen met betrekking tot de jeugdzorg ook gedacht aan het jeugd-en jongerenwerk? Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren van problemen en verdienen daarbij ondersteuning. Dit geldt ook voor het opzetten van activiteiten.

Veilige dorpen

We constateren dat de oudere huurwoningen van Wonen Limburg zeer slecht beveiligd zijn tegen inbraak. Wij verzoeken de wethouder om Wonen Limburg hierop te wijzen en ervoor te zorgen dat ook deze mensen een veilig thuis hebben. Gaat de wethouder dit binnen korte termijn oppakken?

We constateren dat er in onze gemeente veel illegaal hennep wordt gekweekt. Met het Damoclesbeleid wat nu wordt toegepast wordt deze zeer ongewenste en veel al gevaarlijk situatie adequaat opgepakt.
Als we na verloop van tijd zien dat het illegaal kweken niet afneemt is de wethouder dan wel bereid, om als proef onder toezicht, legale wietteelt mogelijk te maken?

Woonomgeving

De markt in Posterholt heeft een ware metamorfose ondergaan. Helaas zijn er nog steeds geen ontwikkelingen m.b.t. het oude gemeentehuis. Wij verzoeken het college om samen met de curator te kijken waarom de potentiële kopers op een gegeven moment afhaken. We willen dit stukje Posterse historie graag behouden voor onze gemeente.
Op het verzoek om hier eventueel een gelijke financiering te doen, die bij de Gubbel ook is gedaan, geeft de wethouder nu aan dat het geen gemeentelijke taak is om met financiële middelen bij te springen. Waarom is het toen wel gedaan en kan het nu niet meer?

Er was het vorig jaar nog sprake van het bouwen van ‘One woningen’ in Vlodrop. Een prima project voor starters op de huizenmarkt. Wordt dit project nog uitgevoerd?

Het college geeft aan dat er geen te kort is aan huurwoningen.
Als hier werkelijk geen tekort aan is, waarom dan de brief aangaande de statushouders dat de gemeente niet aan haar taakstelling kan voldoen en dat er mogelijk sancties door de provincie worden opgelegd. Is dit probleem sinds afgelopen zomer ineens opgelost? En waarom is de wachtlijst bij wonen Limburg dan nog steeds zo lang?

Verder blijven we aandacht vragen bij het onderwerp verkrotting voor de situatie van de buurtbewoners en willen aandringen op toezicht op de veiligheid en gezondheid.

Algemene middelen

We zien dat de extra kosten uit de jeugdzorg zijn gecompenseerd met de meicirculaire (blz.138) door de overheid. Het te kort dat nu wordt gedekt door de bestemmingsreserve decentralisatie sociale domein is een te kort dat is ontstaan door niet te bezuinigen op wegen, het verhogen van het kwaliteitsniveau bij onkruidbestrijding en plantsoenen en door de OZB niet te verhogen. Dit is oneigenlijk gebruik van de deze reserve en kunnen we dan ook niet goedkeuren. Het college heeft in eerste termijn verzuimd om onze conclusie te erkennen dan wel te verantwoorden.

Verder zien we dat het college vasthoudt aan het heffen van hondenbelasting.
De rede waarom ze tegen een eerlijke verdeling van de gemeentelijke belasting zijn geven ze echter niet.

De PvdA blijft in ieder geval bij hun standpunt en dien dan ook bij deze een amendement in om deze oneerlijke verdeling van de belasting af te schaffen.

Tot zover onze bijdrage in 2 termijn.

We willen nu nog in gaan op de bijdrage in eerste termijn van de overige fracties en het college.

Het CDA ziet de sociale media als een kans waarbij ze verwachten dat de ambtenaar direct, kort en bondig en binnen een kwartier reageert. De PvdA vraagt zich hierbij af wat voor beeld ze hebben bij het dagelijkse werk van onze ambtenaren. Het kan natuurlijk ook zijn dat het CDA hier een ambtenaar voor in dienst wil nemen die van alle programma’s precies weet wat er speelt en wat het standpunt is van het college.

Ik zie het al voor me, een burger heeft een afspraak op het gemeentehuis met een ambtenaar. Tijdens het gesprek krijgt de ambtenaar een WhatsApp bericht en dan verlangt het CDA dat de ambtenaar het gesprek onderbreekt om te kunnen reageren op het bericht. Is dat de bedoeling?

Verder vinden we het jammer dat het CDA strikte kaders wil aanhouden bij burgerparticipatie en initiatieven. Ik citeer; Bij het managen van de verwachtingen moeten de kaders tenminste bestaan uit financiële duidelijkheid en een vooraf afgesproken tijdpad.
De PvdA hoopt dat het college met name het tijdpad niet overneemt aangezien wij meer waarde hechten aan een goed en gedragen resultaat dan dat een proces binnen bepaalde tijd wordt afgehandeld.

Het voorstel van Lijst Van der Linden om nu een bedrag in de begroting op te nemen voor uitbreiding van de griffie is een punt waar zeker naar gekeken moet worden maar vinden we echt een taak van de nieuwe raad.

Uit de beantwoording in eerste termijn van het college willen we op een paar antwoorden terugkomen.

Het college is op zoek naar mogelijkheden om verenigingen in niet gemeentelijke gebouwen in hun bedrijfsvoering te ondersteunen. Hierbij wordt o.a. Gedacht aan de mogelijkheid dat deze verenigingen van de gemeentelijke energiecontracten gebruik kunnen maken. De PvdA vind dit een heel goed idee en zou van het college willen weten of die mogelijkheid ook met de verenigingen en stichtingen is besproken die binnenkort gemeentelijke gebouwen gaan overnemen. Het zou nog mooier zijn als alle verenigingen en stichtingen hier gebruik van kunnen maken.

Tot zover!