Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA Limburg

Gisteren was de nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Limburg. We gaan weer een drukke periode tegenmoet. De verkiezingen…

Geplaatst door PvdA Roerdalen op Zondag 6 januari 2019

Wij wensen iedereen een gelukkig 2019

Belastinggeld gebruiken voor goede doelen of sponsoring

Goede doelen steunen of sponsoring met belastinggeldNiet echt een kerst gedacht, maar toch…. Alle donaties van…

Geplaatst door PvdA Roerdalen op Zondag 23 december 2018

Verslag informatie bijeenkomst Flinke Ven

Water Natuurlijk heeft samen met de PvdA Roerdalen 25 november een informatie bijeenkomst en werkbezoek georganiseerd in het Flinke Ven in Herkenbosch.

Aanleiding was een mailtje in september van een gefrustreerde vrijwilliger van de natuurwerkgroep in dit gebied Flinke Ven dat tegen nationaal park de Meinweg aan ligt.
Gemeente en Waterschap hadden zeer ingrijpend onderhoud uitgevoerd in het gebied.
“Het is afwachten wat er aan flora en fauna in het voorjaar over is” schreef hij.

Jacqueline Aelen is met de vrijwilliger gaan kijken wat er dan aan onderhoud gedaan is en hoe. Al vlug was duidelijk dat het onderhoud veel te rigoreuze was uitgevoerd.

Dat kan en moet beter!

Na wat verhelderende vragen bij het waterschap en de gemeente heeft ze toen besloten een bijeenkomst te organiseren.
Voor de bijeenkomst waren alle betrokken partijen uitgenodigd en hebben we iedereen eerst geïnformeerd over door het gebied en wat er gebeurt en staat te gebeuren.
Ap Woudstra namens de Natuurwerkgroep, die vertelde wat ze als natuurwerkgroep in het gebied doen.
Jan Boeren, ecoloog bij de provincie Limburg die uitleg gaf over hoe het gebied er vroeger uitzag en hoe uniek en waardevol dit stukje is.
En Inger Orbons, projectleider bij de provincie Limburg die ons mee nam in de plannen die er nog liggen m.b.t. herinrichting Flinke Ven en hoe ze dat ‘van buiten naar binnen’ willen oppakken.

Daarna zijn we met de hele groep het gebied in gegaan en hebben we samen met de mensen van het Waterschap, Provincie, natuur instanties en de agrariërs de knelpunten besproken maar zijn er ook al concrete afspraken gemaakt.

Al met al een geslaagde middag.

Bomen weg door kosten bladafval!!!

Na de raadsvergadering afgelopen donderdag kreeg ik van collega raadslid Ton Joris een copie van een brief. (Zie copie hieronder) Wat ik daarvan vond? Nou, het was vooral ongeloof. “Dat kan toch niet waar zijn!?” Een voorstel van de gemeente aan de voetbalclub om 70% van de bomen te verwijderen om het blad probleem op te lossen.

Naast ons stond verslaggever Paul Bots van De Limburger en die wou hier graag wat meer over weten. Het resultaat staat vandaag in de krant. Hieronder de brief en het artikel dat vandaag in de krant staat.

Wij willen dit tegenhouden en verzoeken het college een andere oplossing te vinden voor de kosten waar OranjeBlauw’15 nu mee zit.

Vind u dit ook geen goede oplossing voor het blad probleem? Stuur dan een bericht naar de wethouder.

info@roerdalen.nl

 

Maiden speech Max, Programmabegroting gemeente Roerdalen!

Met een zeer tevreden gevoel kijk ik terug op mijn maiden speech tijdens het behandelen van de programmabegroting…

Geplaatst door Max van Baden op Vrijdag 9 november 2018

Programmabegroting 2019-2022 gemeente Roerdalen

Donderdag 8 november heeft de raad de begroting vastgesteld waarbij onze motie nieuwe ontsluiting aan de achterkant van het milieupark in Montfort is aangenomen.

Dit was onze bijdrage in eerste en tweede termijn.

1e termijn PvdA m.b.t. Programmabegroting 2019-2022

Het college heeft zich aan haar woord gehouden.
Tijdens de coalitie-onderhandelingen was de insteek we gaan het deze periode samen doen.
De vertaling van die belofte zien we in deze meerjarenbegroting terug. Chapeau!

Er zijn punten die we in deze begroting niet terug zien maar dat zijn ook de verschillen die de verschillende partijen kenmerken.

Wij willen bij een paar programma’s de punten die er niet instaan graag aan jullie voorleggen.

Programma 2
Statushouders en arbeidsmigranten
De nieuwe op maat gerichte aanpak van statushouders op het gebied van huisvesting, inburgering en integratie is een goede zaak. Wij hopen dat deze nieuwe aanpak ook wordt ingezet met terugwerkende kracht. Er zijn nu teveel statushouders die de Nederlandse taal niet of zeer slecht beheersen. Dat moet worden aangepakt om integratie en participatie te bereiken. Gaat u dat doen?

Programma 3
Duidelijkheid over meldingen
Zorgen dat voor inwoners duidelijk is waar ze terecht kunnen in geval er sprake is van kritieke situaties. Hierbij willen we opmerken dat we vinden dat dit niet alleen bij kritieke situaties moet zijn.
Als voorbeeld het volgende: een inwoner constateert een milieuovertreding. Hij geeft dit aan bij de gemeente. Die verwijst hem naar de Nederlandse voedsel en waren autoriteit. De NVWA verwijst hem weer naar de Politie maar die melden ook dat het niet tot hun taken behoord.
De PvdA wil graag dat iedere melding die bij de gemeente binnenkomt wordt opgepakt en zelf doorzet naar de betreffende instantie. Alleen zo belonen we de betrokkenheid van onze burgers. Bent u bereid om dit voorstel op te pakken?

Verkeersveiligheid
Is er al eens een voorstel gedaan naar de basisscholen om het continurooster in te voeren? Dit zou bij alle scholen de onveilige verkeerssituaties bij het halen / brengen met 50% verminderen. Indien dit nog niet is besproken met de basisscholen zou u dit wel willen doen? Het continurooster zorgt ervoor dat je klassikaal leert om gezond te eten. De ouders die nu het overblijven zelf moeten regelen en betalen, bespaart het daarbij die energie en kosten.

Programma 4
Duurzaam beheer bossen en natuur
Naar aanleiding van dit punt willen we aandacht vragen voor de steeds verdere verlaging van het grondwaterpeil. Buiten het feit dat we al hebben ingezet op afkoppelen van hemelwater willen we graag weten wat het college nog meer aan maatregelen kan nemen.

Programma 5
Afwegingskader voor huisvesting van de arbeidsmigranten
U geeft aan dat u beleid wilt maken voor huisvesting voor arbeidsmigranten die zich duurzaam willen vestigen en beleid voor seizoenwerkers. De PvdA vindt dat een arbeidsmigrant die hier permanent wil komen wonen gelijk moet worden behandeld als iedere andere inwoner. Ook hij/zij moet zich gewoon inschrijven voor een huurhuis en begint onderaan de wachtlijst of koopt een woning.
De seizoenwerkers moeten zoveel mogelijk geholpen worden door de werkgever bij het vinden van woonruimte. We hadden graag geweten wat het college concreet bedoelt met ‘We actualiseren het afwegingskader’.

Programma 6

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
We lezen dat het college het realiseren van nieuwe infrastructuur rondom Sint Odiliënberg heeft ingebracht bij de provincie Limburg in het kader van het provinciaal Mobiliteitsplan. Tijdens de behandeling van het GVVP plan in de raad hebben we reeds aangedragen dat de kern Montfort net zoveel verkeer door de kern krijgt en dat het verstandig is om ook daar aandacht voor te vragen bij de Provincie Limburg. Waarom heeft het college dat niet gedaan?

Bij het groot onderhoud van de Leropperweg willen we voorstellen om i.p.v. fietsstroken een vrijliggend fietspad te realiseren. Dit is bij de Provincie besproken en wij willen graag weten of dit voor cofinanciering is aangedragen voor het nieuwe provinciaal Mobiliteitsplan.

Renoveren fietspaden
Wij gaan ervan uit dat de fietspaden die nu in de begroting staan nu ook echt volgens de planning worden uitgevoerd.

Waar we al een paar jaar om vragen is oriënterende verlichting langs het fietspad tussen St. Odiliënberg en Posterholt. En we willen van het college weten waarom dat er nog steeds niet is gedaan.

En als laatste willen we dat de leges eens onder de loep worden genomen. Waarom betaal je bijvoorbeeld bij een bouwvergunning minder dan er werkelijk aan kosten wordt gemaakt en betalen hondenbezitters vele malen meer dan er werkelijk aan hond-gerelateerde zaken wordt gedaan.

2e termijn PvdA m.b.t. Programmabegroting 2019-2022

De PvdA wil op een paar punten uit de beantwoording van het college terugkomen.

Programma 3 Duidelijkheid over meldingen.
De PvdA wil graag dat iedere serieuze melding die bij de gemeente binnenkomt wordt opgepakt en zelf doorzet naar de betreffende instantie.
• Het is ons uit de antwoorden niet duidelijk of het college dit ook daadwerkelijk gaat doen.

Met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de school hebben we gevraagd of u de basisscholen wilt voorstellen om een continurooster in te voeren. Het antwoord van het college is dat de scholen dit op dit moment niet in overweging hebben.
• Wij hadden graag geweten waarom niet?

Programma 4 Afkoppelen hemelwater

Het college beaamt het belang van afkoppelen en geeft hierbij aan dat ze dat zoveel mogelijk willen stimuleren. Prima, maar de PvdA wil dat de gemeente zelf ook zijn eigen gebouwen afkoppelt en er veel meer wadi’s en infiltratiebakken worden aangelegd om het hemelwater van de straat en trottoirs op de plek te laten infiltreren. Hoe minder water er door het riool gaat hoe kleiner is de kans dat bij een flinke regenbui de overstorten ongezuiverd water in onze beken loost. De volgende stap is dan het opheffen van de overstorten in onze beken.
• Neemt u dit mee in de integrale projecten mobiliteit voor de komende 4 jaar?

In ons verkiezingsprogramma staat “genoeg gepraat, nu werk maken van CO2 reductie en duurzame energie. Het college wil dit jaar nog een actieplan duurzaamheid op stellen en in 2019 de eerste acties uitvoeren. Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. Wij vinden het een goed voorstel van Roerstreek lokaal! om het college daarvoor meer financiële mogelijkheden te geven door een gedeelte van de Essent gelden hiervoor in te zetten. Wij steunen dan ook dit amendement als het college aangeeft dat dat mogelijk is.

Onder actie punt 4 Verbeteren toeristische en recreatieve mogelijkheden willen we het volgende voorstellen.
Om de onderhoudskosten van de perken en plantsoenen te beperken zijn deze nu sober en onderhoudsvriendelijk gemaakt. Fraai is het echter niet. Wij zien graag wat meer kleur zeker bij het binnenkomen van onze kernen. Als je dan kijkt naar de bloemenpracht aan de roerkade in Roermond of als je door de Eifel rijdt en de bloembakken ziet aan iedere brug dan vraagt de PvdA zich af waarom onze gemeente dat niet ook doet. Laat zien dat je trots bent op ons Roerdal door aan de brug in Vlodrop en St. Odiliënberg ook bloembakken op te hangen. Een mooier visitekaartje kun je niet hebben.
• We zijn heel benieuwd wat de overige fracties en het college hiervan vinden.

Programma 5
Het college vraagt onze mening m.b.t. arbeidsmigranten.
Daar kunnen we heel duidelijk in zijn. De PvdA vindt dat een arbeidsmigrant die hier permanent wil komen wonen gelijk moet worden behandeld als iedere andere inwoner. Ook hij/zij moet zich gewoon inschrijven voor een huurhuis en begint onderaan de wachtlijst of koopt een woning.
De seizoenwerkers moeten zoveel mogelijk geholpen worden door de werkgever bij het vinden van woonruimte.

We steunen het college om eerst de structuurvisie af te wachten voor we met nieuwe bouwplannen gaan beginnen of de woningbouwcompensatieregeling op heffen. Wij vragen ons dan ook af welke waarde het CDA hecht aan het onderzoek dat door hun eigen wethouder is opgestart.
De moties van het CDA zullen we dan ook niet steunen.

Programma 6
Allereerst willen we aangeven dat het goed is dat bij het groot onderhoud aan de Leropperweg ook fietsstroken worden aangebracht. We begrijpen dat het realiseren van een vrijliggend fietspad niet vlug gerealiseerd kan worden. Neemt niet weg dat we de mogelijkheden op termijn toch kunnen bekijken. Dit zou een absolute meerwaarde zijn in meerdere opzichten. De motie hierover is door RoerstreekLokaal! reeds ingediend.

Dan verder… nadat we 5 ½ jaar aan het wachten zijn op een oplossing voor de gevaarlijke situatie bij de oversteek Nieuw Holsterweg/en de randweg langs Posterholt, en we er in 2016 zelfs een hoge prioriteit aan hebben gegeven in het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan komen de gemeente en de provincie, als de PvdA dit voorjaar, de 2 partijen rond de tafel zet pas in actie. De werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd. Alstublieft college… Dank u wel PvdA was dan wel op zijn plek geweest.

We zien in de integrale projecten de Vlodropperweg niet terug terwijl deze wel zou worden aangepast op de onveilige situaties die er nu zijn. Ons amendement dat op 2 november 2017 is aangenomen en waarin in de toelichting de onveilig situaties zijn weergeven zijn toen door de wethouder erkend en er is toegezegd deze mee te nemen in de werkzaamheden bij de inrichting van de 30 km zone. De PvdA neemt aan dat het college is vergeten deze in te plannen maar dat als nog zal doen.
• Kunt u dat bevestigen?

In 1e termijn hebben we het college gevraagd waarom bij de provincie wel de verkeersproblematiek in St. Odiliënberg is aangekaart maar die van Montfort niet in het kader van het Provinciaal Mobiliteitsplan. Het college geeft aan dat de oplossingsrichting St. Odiliënberg kansrijker is.
De PvdA betreurt dit want… niet geschoten is altijd mis.
Om toch iets aan de verkeersdrukte in de kern Montfort te doen willen we het volgende voorstellen.
Als het verkeer dat vanuit St. Odiliënberg naar het milieupark in Montfort wil via de Grote Bergerweg, een stukje Montforterstraat en de 2e Struikweg direct het milieupark aan de achterzijde kan oprijden dan zijn dat heel wat auto’s met aanhangers en vrachtwagens minder door de kern Montfort.
• Bent u bereid om dit voorstel op te pakken en te kijken of een ontsluiting van het milieupark naar de Montforterstraat mogelijk is. Voor dit voorstel zal ik aan het einde van mijn 2e termijn een motie indienen.

Programma 8

En als laatste hebben we gevraagd om dit jaar nog te kijken naar de kostendekkendheid van onze leges.
Het college geeft aan dat nog niet alle leges een kostprijsberekening hebben en daarom dit pas in het voorjaar van 2019 wil voorleggen aan de raad.
De PvdA wil dat de kostprijsberekeningen die wel klaar zijn bij de stukken worden aangeleverd voor de raadsvergadering in december als we de legesverordening vaststellen voor 2019.
• Is het college bereid dit te doen?

Tot zover onze inbreng.

Eindelijk!!!!

Nadat we 5 ½ jaar aan het wachten zijn op een oplossing voor de gevaarlijke situatie bij de oversteek Nieuw…

Geplaatst door PvdA Roerdalen op Woensdag 7 november 2018

In memoriam: Rob Engelen

Met verslagenheid melden wij vandaag het overlijden van onze penningmeester Rob Engelen.

Rob zou in december 65 zijn geworden.

De Partij van de Arbeid Roermond/Roerdalen verliest met Rob een goede vriend en een gedreven lid, die zich jarenlang heeft ingezet voor de samenleving en het bestuur in de gemeente Roermond en onze partij.

Als burgercommissielid was hij steun en toeverlaat voor de PvdA fractie Roermond. Het verlies tijdens de laatste verkiezingen raakte hem diep. Door de inzet en inbreng van Rob voelde menig wethouder zich genoodzaakt om zijn voorstellen aan te passen en zijn deze inhoudelijk sterker geworden.

Als bestuurslid en penningmeester was Rob ook zeer actief binnen de afdeling Roermond/Roerdalen en zat hij nog boordevol plannen om de band met de samenleving weer te versterken.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Rob, we zullen je enorm missen!

Bestuur en leden Partij van de Arbeid Roermond/Roerdalen